Contributors: 5
Author Tokens Token Proportion Commits Commit Proportion
Kevin Hilman 38 38.38% 1 20.00%
Zhangfei Gao 29 29.29% 1 20.00%
Haifeng Yan 20 20.20% 1 20.00%
Wang Long 11 11.11% 1 20.00%
Greg Kroah-Hartman 1 1.01% 1 20.00%
Total 99 5