Contributors: 5
Author Tokens Token Proportion Commits Commit Proportion
Fenghua Yu 30 45.45% 2 28.57%
Yian Chen 19 28.79% 1 14.29%
Suresh B. Siddha 12 18.18% 2 28.57%
Tony Luck 4 6.06% 1 14.29%
Greg Kroah-Hartman 1 1.52% 1 14.29%
Total 66 7